Informatie voor Nieuwe Leden

De kooravond en – repetities

Waar en wanneer: 

Elke maandagavond, van 20.00 tot 22.00 uur, repeteert het koor in de Höftekerk aan de Lage Doelen in Hardenberg. 
Er is een korte pauze van ongeveer een kwartier om 21.00 uur. 
Koffie, thee of water is voor eigen rekening. 
De leden zorgen ervoor tijdig aanwezig te zijn! 
De repetities beginnen met een moment van bezinning en aansluitend met het zingen van een lied uit het Liedboek (exemplaren zijn aanwezig). 
Zonodig worden kort actuele mededelingen gedaan. 

De dirigent: 

Naast het doornemen van de partijen besteedt de dirigent aandacht aan uitleg en interpretatie van de te zingen werken. Ook geeft de dirigent extra stemtraining aan het koor. 
De dirigent wordt bijgestaan door repetitor Jos Mulder, die het koor op de piano begeleidt. 
Het spreekt voor zich dat een trouwe deelname van alle leden aan de repetities het meest bijdraagt aan een goede uitvoering van de ingestudeerde werken. Het is prettig om bij afwezigheid of ziekte één van de bestuursleden even te informeren. 
Bij langdurige afwezigheid is het goed om met bestuur of dirigent te overleggen of dit consequenties heeft voor deelname aan de uitvoering van het concert. 

Hand– en spandiensten: 

Bij toerbeurt, volgens een vooraf gemaakt rooster, zetten een aantal leden voor de repetitie aan de hand van een plattegrond de stoelen klaar. 
Wie hieraan wil meewerken, kan dit melden bij Peter Pot.  

Nieuwe leden: 

Belangstellenden voor het koor kunnen ter kennismaking een paar avonden meezingen, zodat zij een indruk krijgen van de mogelijkheden van– en de sfeer in het koor. 
Wanneer men lid wil worden van het koor, doet men na een kennismakingsavond een eenvoudige stemtest bij de dirigent. De dirigent bepaalt of iemand lid kan worden van het koor, eventueel na een proeftijd. 
In overleg met de dirigent en podiumchef Gerrit Potgieter krijgt een nieuw lid een plaats toegewezen in het koor.  
Bij de stemtest zijn geen koorleden aanwezig. 
Zanglustleden ontvangen jaarlijks een bijgewerkte ledenlijst via de email. 
Aangezien deze lijst veel persoonlijke gegevens bevat, verzoeken wij de leden deze lijst niet aan commerciële instellingen beschikbaar te stellen. 
Op verzoek wordt een uitgeprinte ledenlijst verstrekt aan ‘digibeten’. 
Eveneens is het mogelijk inzage te krijgen in de statuten van de vereniging. 

Koormuziek en ander studiemateriaal: 

Gebruikelijk is dat de leden de muziek van het actuele repertoire zelf kopen. 
Er wordt tijdig voldoende bladmuziek aangeschaft aan de hand van een intekenlijst. De penningmeester brengt de kosten via automatisch incasso in rekening.  
De dirigent adviseert m.b.t. zijn interpretatie of voorkeur uitvoeringen op CD of DVD. 

Contributie: 

De contributie wordt jaarlijks op de ledenvergadering vastgesteld. 
Wij kennen een contributiebedrag per maand voor individuele leden (€ 20), voor echtparen (€ 36) en een jeugd/studententarief (€ 12). 
De contributie is verschuldigd vanaf de eerste van de maand volgend op de maand waarin men lid is geworden. 
Het rekeningnummer van de vereniging is NL89 SNSB 0874 1289 94. 
De contributie wordt maandelijks geïnd via een incassomachtiging. 
Mocht om persoonlijke redenen dit bedrag (tijdelijk) te hoog zijn, dan kan in overleg met de penningmeester een aangepast bedrag afgesproken worden. 

‘Zanglust’ en de Gemeente Hardenberg: 

Zanglust is één van de vele koren in de gemeente. Het koor onderscheidt zich doordat het het enige koor is dat de grote oratoriumwerken ten gehore brengt. Ondanks haar 75 ‘dienstjaren’ is Zanglust een koor dat ook moderne werken niet schuwt. 
Bestaat er behoefte om onder leiding extra oefeningen te doen of de wens om meer te weten over stemmogelijkheden of het volgen van zanglessen, zoek dan op www.kunstencentrumvechtdal.nl >> Hardenberg >> muziek 
Ook binnen Zanglust worden regelmatig extra groepsrepetities georganiseerd.

Acties en Donaties: 

Zanglust wil de muziekwerken die zij repeteert en instudeert uiteraard ook graag uitvoeren. De kosten van deze uitvoeringen overstijgen vaak ruim de opbrengsten van de entreegelden en de contributies. 
Dat betekent dat we steeds op zoek zijn naar andere inkomstenbronnen als bijvoorbeeld sponsoring, donaties (familieleden en vrienden en culturele – of maatschappelijke fondsen), maar ook acties als deelname aan de jaarlijkse Boekenmarkt in de zomer, waarmee Zanglust geld binnenhaalt. 
Zanglust hoopt dat haar leden hiermee actief meedenken en –doen. 
Dit laatste kan door bijvoorbeeld donateurs te werven, voor een jaarlijkse donatie van minimaal € 25,--. 
Donateurs krijgen een reductie op de toegangsprijs van de concerten.

De Concerten: 

Zanglust streeft ernaar om één of tweemaal per jaar een concert in Hardenberg te geven. Daarmee levert Zanglust een bijdrage aan het culturele goed van de Gemeente Hardenberg. De wekelijkse repetities zijn daarop gericht. Meestal worden de concerten gegeven in de Kandelaarkerk in Heemse of in de Höftekerk in Hardenberg. 
Afspraken met solisten, orkest en concertlocatie worden lang vooruit gemaakt.

Concertcommissie: 

De concertcommissie zorgt voor het programmaboekje, de affiches en flyers de kaartverkoop en de gang van zaken op de concertdag. Ook het bestuurslid inzake PR maakt deel uit van deze commissie om er samen met de leden voor te zorgen, dat een volle kerkzaal komt genieten van onze uitvoering(en). 
De opbrengst uit kaartverkoop wordt uiteraard afgedragen aan de penningmeester, die weer zorgt voor de financiële afwikkeling met de dirigent, solisten en het begeleidende orkest.

Concertkleding Koorleden: 

Tijdens het concert dragen de koorleden zwarte kleding, die door de leden zelf wordt aangeschaft: 
 • - de dames in het lang; japon of lange pantalon en zwarte blouse, model naar eigen keuze.
 • - de heren in een zwart kostuum, wit overhemd en zwart vlinderdasje.

Ledenvergadering en Bestuurstaken: 

De Algemene Ledenvergadering wordt statutair één maal per jaar gehouden. De ALV is het hoogste beslissingsorgaan van de vereniging. 
In deze vergadering bespreekt men beleidspunten en het jaarverslag. 
De penningmeester verantwoordt de jaarrekening en dient een begroting in voor het komende jaar. 
Ook wordt voor het volgende boekjaar een kascontrolecommissie benoemd. Verder worden eventuele vacatures in het bestuur of commissies opgevuld. 
De bestuursleden worden uit en door de leden gekozen voor minimaal drie jaar. Meestal wordt deze periode nog een keer verlengd met drie jaar. 
Over het algemeen is de taakverdeling als volgt: 
de voorzitter is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken. 
 • De secretaris zorgt onder andere voor de ledenadministratie, het notuleren en is het postadres
 • De penningmeester is verantwoordelijk voor het bijhouden van de financiën en maakt een begroting voor het komende jaar en voor de geplande concerten
 • Het bestuurslid PR houdt tevens namens het bestuur het ‘lief en leed’ van de koorleden in de gaten.
 • Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken bij Zanglust.
 • Het stelt commissies samen om deeltaken voor te bereiden en uit te voeren of om zich te laten adviseren.
 • Daardoor wordt de eindverantwoordelijkheid breder gedragen en zijn de taken beter verdeeld over het koor.
 • Het bestuur overlegt met de dirigent, na ingewonnen suggesties van koorleden en concertcommissie, welk repertoire wordt gekozen. 
 • Concertdata worden uiteraard in overleg met de dirigent gekozen.
 • Dankzij internet en het feit dat ca. 98% van de leden hierover beschikt worden tussentijdse mededelingen en urgente zaken, via email verspreid.

Bestuurssamenstelling 2017:
voorzitter Geralda Rohaan
secretaris Peter Pot
  Anneke Hamberg
penningmeester Jan Ph. van Bruggen
PR en 'lief en leed' leden Anneke Post-Koops
coordinatie acties Liene van Gelder
stoelenplan Peter Pot
concertcommissie Ineke Reiling-Muller
Marieken Allema-Christern
Herman Hamberg
Anneke Post-Koops
webmasters Herman Hamberg

Het Bestuur, september 2014

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com